• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

หน้าหลัก | โครงสร้าง | ผนพัฒนาสถานศึกษา | ข้อมูลการติดต่อ | กฏหมายที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์ | Social Network

CB19FEF7 EE46 426E 9E95 908856F7AC07

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงาน อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อ ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”

         การประ เมิน ITA ได้ เริ่มดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์(85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบ แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ การประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยง และต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการ ประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไข ปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงาน ภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของ ประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

     การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว ป ระ ช า สัมพันธ์ แ ละ ก า ร ปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนิน การตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน ของหน่วยงาน

 

โครงสร้าง 

image001 

กลยุทธ์

 

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรคุณภาพ วิทยาการก้าวล้ำ ดำเนินชีวิตพอเพียง ผู้เรียนเป็นคนดีตามค่านิยมไทย มีความสุข เก่ง เรียนรู้รอบด้าน ครูเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเครือข่ายการศึกษาเข้มแข็งมุ่งสู่สากล

Vision

          Sainampeung School is an accredited institute that aspires to further enhance the advancement in educational management in a sufficiency- based policy in order to produce quality and happy students in accordance with the Thai Core Values. It aims to attain powerful and global educational network groups with its teachers being models of efficiently professional ethics.

พันธกิจ

 • พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
 • พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็น ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการเรียนรู้รอบด้าน
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามค่านิยมไทย 12 ประการ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนทั้งภายในประเทศและระดับสากล

Missions

 • Develop the school management with quality system.
 • Creatively support the educational management with modern technology.
 • Enhance the students to be overall intelligent, creative and initiative.
 • Mold the students to become good citizen based on the 12 Thai Core Values.
 • Support the executive body and all school personnel to be the models of professional ethics.
 • Enlarge the educational network and encourage the exchange of knowledge worldwide.

เป้าประสงค์

 • โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
 • โรงเรียนมีการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถรอบด้าน สามารถแข่งขันในระดับสากล
 • ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย และเป็นแบบอย่างเยาวชน
 • ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้มืออาชีพ เสียสละ ทุ่มเทเพื่อองค์กร รักและศรัทธาในวิชาชีพ
 • โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างองค์กร ชุมชน สถาบันต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งทั้งภายในประเทศและระดับสากล

Goals

1. School administrates the school management with the quality system (OBEC QA).

          2. School uses the modern science and technology to develop the educational management and the learning and teaching based on the theory of sufficiency economy.

          3. Students are educationally ideal, creatively thinkable, overall skillful and able to achieve in global competitions.

          4. Students are the good, well-organized, sufficient based on the Thai cultures and standard citizen.

          5. The executive body, teachers and all personnel are capable in educational management, sacrificial and exerting for the school and faithful in the profession.

          6. School has the powerful educational network and learning areas in the national communities and international ones.

 

กลยุทธ์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. จัดการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายทางการศึกษา

Strategies

 • To manage the education system for the stability of the country, and to

promote good morals, ethics, and the 12 Basic Values, according to the Sufficiency Economy Philosophy.

             2. To develop students with quality and standards, with skills in learning in the 21st century, to have excellence in their fields, and to have creativity and innovation which can compete on an international level .
              3. To promote and develop teachers and employees in the field of education to effectively direct education with quality, and capacity, and to set a good example with the code of conduct.
              4. To handle education and promote the quality of life to be on terms with the environment, and to develop the buildings and venues to accommodate with education.
              5. To develop the administration system with quality, using updated technology in managing education, and to promote a community and to create a network in education.

กรอบกลยุทธ์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

1.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย 12 ประการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะในการหลีกเลี่ยง

อบายมุข สามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

มีความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดในศตวรรษที่ 21

2.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน

3.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.1บุคลากรสามารถเป็นต้นแบบจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

4.จัดการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4.1.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุอุปกรณ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.2.โรงเรียนมีการบริการที่ดี เป็นที่พึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

4.3.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและสาธารณูปโภคเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายทางการศึกษา

5.1.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณให้มีคุณภาพ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

5.2 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน

ต่างๆ กับองค์กร ชุมชน สถาบันต่างๆ

5.3 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา

5.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความสามารถในการผลิตสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

5.5 จัดระบบบริหารงานในโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5.6 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553

2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-133317.pdf

3. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-133340.pdf

4. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-133428.pdf

5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-133517.pdf

6. หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-133606.pdf

7. หนังสือ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-133926.pdf

8. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

Link : https://drive.google.com/file/d/1FrdCv6CbX5xG6IEsm9H-Qxhk4dfVnkE8/view?usp=sharing

9. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-134020.pdf

10. คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

Link : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10107277/document/10107277_0_20190707-134040.pdf

11.. พระราชบัญญัติการการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255812. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

Link : https://drive.google.com/file/d/112eaUUMsEPf4ojecizWavmiDHR_bg5IE/view?usp=sharing

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 2. ข่าวประกาศการจัดซื้อ / จัดจ้าง
 3. เอกสารดาวน์โหลด

น้ำผึ้งสาร (วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์)

 

                                                                   

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com