Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ประวัตโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ผู้เริ่มจัดตั้ง : ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
วันทำสัญญาซื้อที่ดิน : วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วันเกิดโรงเรียน ( วันวางศิลาฤกษ์อาคาร ๑ ) : วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่เปิดทำการสอนวันแรก : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
ขนาดที่ดิน : 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล
สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราพระราชทานมงกุฎในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
คติพจน์ : ปณฺญาโลกสมิปชโชโต 
 
ปีการศึกษา ๒๕๐๔ เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักเรียน โดยมี นางสาวบุญส่ง วรรธนะสาร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง มีนักเรียนจำนวน ๘๐ คน ครู-อาจารย์ ๑๐ คน
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ ได้งบประมาณ สร้างอาคาร ๑, ๒ และโรงอาหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้งบประมาณสร้างอาคาร ๓
พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ๔
พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ทรง มีพระเมตตารับโรงเรียนสายน้ำผึ้งไว้ในพระอุปถัมภ์ และเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพีธีพระราชทานประกาศนียบัตร และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง พัฒนาอาคารสถานที่ และพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับยกย่อง และการยอมรับจากทั้ง
วงการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั้งการบริหารและวิชาการ สร้างอาคารกีฬาในร่ม และโรงอาหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน ๔ และสนามบาสเกตบอล
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ - เพิ่มจำนวนห้องเรียนเป็น ๗๘ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓,๕๑๖ คน
         สร้างอาคารเรียน ๗ ชั้น และบ้านพักภารโรง ๔ ชั้น ๒๔ หน่วยจำนวน ๑ หลัง - ปรับปรุงน้ำพุในสระหน้าพระพุทธรูปประจำหน้าโรงเรียนจัดมุมน้ำตกข้างอาคาร อเนกประสงค์ 
        โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 
พ.ศ.๒๕๔๓ - ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยทำฝ้าเพดาน ปูพื้น พร้อมติดตั้งม่านเวทีใหม่
- ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน ๔ และสนามบาสเกตบอล - จัดทำห้องศูนย์การเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งได้รับได้รับเงินสนับสนุน จากคุณศรีรัตนา สิทธิโชค เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) - 
ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานของชาติ สนับสนุนโดยโครงการอาคารของรัฐ 
กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เดือนมกราคม ๒๕๔๔
 
พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน - ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ทำเพดานหลังคาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด
- ปรับปรุงยกพื้นภายในโรงเรียน - จัดทำหน้าประตูโรงเรียนใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(ปีการศึกษา ๒๕๔๗) ร่วมกับโรงเรียน - ปรับปรุงพื้นห้องประชุมโสตทัศนศึกษาและห้องน้ำหน้าห้องประชุมและห้องน้ำที่อาคาร ๔ 
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนให้สวยงามโดยจัดทำสวนหย่อมรอบๆ บริเวณโรงเรียน
official zlibrary domain library.z . Find free books

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com