Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com