Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

“การประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) รุ่น 2”

1 3 5

4 6

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ผอ.ณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ รุ่น 2     

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยศึกษานิเทศก์ภัททิยา สุปินะและคณะศึกษานิเทศก์

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com