Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

เป็นประธานการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

63 07 03

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

เป็นประธานการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสะพาน  มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชาวไทยสืบไป

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com