Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

 

 

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

 63 06 13 1
   

    ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 ผอ.ณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป พร้อมกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โดยดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com