Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

S 4202605

https://docs.google.com/forms/d/1sXYcASK8KVZaJ7v2ooFxDEBRnGZQT11-sAzT9BUfWtg/edit
ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK และแบบประเมินความเสี่ยง

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com