Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

แนวปฏิบัติในช่วงหยุดเรียนออนไลน์และช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2564

 

ในช่วงสอบกลางภาคขอให้นักเรียนตื่นมาโฮมรูมเวลา 8.00 - 8.10 น.

เฉพาะวันที่มีการสอบเพื่อมาเตรียมตัวหรือเตรียมระบบให้พร้อม

สำหรับการสอบกลางภาคหากมีปัญหาจะได้รีบแจ้งคุณครูประจำวิชา

และคุณครูประจำชั้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขทันเวลา

 

89026

89027

89028

89029

89030

89031

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com