Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

แจ้งช่องทางติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม Line แต่ละระดับชั้นของนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกดู QR Code ได้ตามระดับชั้นและปรเภทดังต่อไปนี้

(กรุณาปรับหน้าจอมือถือของท่านเป็นแนวนอนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด)

 

ระดับชั้น

ประเภทกลุ่ม Line

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำหรับนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง

   

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com