Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

การปรับรูปแบบและวิธีการสอบเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปรับการสอบกลางภาค 2 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางข้อมูลการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารแยกตามระดับชั้นได้ดังนี้

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ <<

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ <<

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ <<

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ <<

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ <<

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ <<

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com