Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

“นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID-19”

 

 

“นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID-19”

 63 05 26 1
   

    วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผอ.ณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมกับกลุ่มบริหารวิชาการและคณะครูร่วมต้อนรับ ศน.ศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้มานิเทศ ติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และการเรียนการสอนออนไลน์ DLIT ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

 

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com