หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 5 สาระภูมิศาสตร์
     
ชุดที่
ชุดที่
ชุดที่
ชุดที่
บทนำ
แบบทดสอบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 1
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโลก
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 2
แบบทดสอบภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 3
แบบทดสอบทวีปยุโรป
ฉบับที่ 1
แบบฝึกหัดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 1   2   3
ฉบับที่ 2
บทที่ 4
แบบทดสอบทวีปอเมริกาเหนือ
ฉบับที่ 1
แบบฝึกหัดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 1    2   3
ฉบับที่ 2
บทที่ 5
แบบทดสอบทวีปอเมริกาใต้
ฉบับที่ 1
แบบฝึกหัดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 1    2   3
ฉบับที่ 2
บทที่ 6
แบบทดสอบทวีปแอฟริกา
ฉบับที่ 1
4
แบบฝึกหัดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 1    2   3
ฉบับที่ 2
4
บทที่ 7
แบบทดสอบทวีปออสเตรเลีย
ฉบับที่ 1
4
แบบฝึกหัดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 1    2   3
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 8
แบบทดสอบทวีปเอเชีย
ฉบับที่ 1
1
2
3
4
แบบฝึกหัดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 1    2   3
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 9
แบบทดสอบองค์การระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 1
1
2
3
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
           
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th