โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมถ์ ฯ

แบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา เรื่องทวีปออสเตรเลีย ฉบับที่ 1 ชุดที่ 3

  

ให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว