โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 3 ทวีปอเมริกาเหนือ ฉบับที่ 2 ชุดที่ 3

  

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว