โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 3 ทวีปยุโรป ฉบับที่ 3

  
ให้เลือกคำตอบที่ถูที่สุดเพียงข้อเดียว