โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 3 สมัยรัชกาลที่ 9 ฉบับที่ 2

  

ให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว