โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

แบบฝึกหัดจับคู่ สมัยรัชกาลที่ 6 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

    

ให้เลือกข้อความทางขวามือที่มีความสัมพันธ์กับทางซ้ายมือ