โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 3 ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 2 ฉบับที่ 1

  

ให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว