หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 สาระศาสนา จริยธรรม
ชุดที่
ชุดที่
ชุดที่
ชุดที่
บทที่ 1
แบบทดสอบศาสนากับสังคมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฉบับที่ 1
4
          
 
ฉบับที่ 2
บทที่ 2
แบบทดสอบพุทธประวัติ
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 3
แบบทดสอบพุทธบริษัท
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
4
บทที่ 4
แบบทดสอบชาดก
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 5
แบบทดสอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
4
บทที่ 6
แบบทดสอบหน้าที่ชาวพุทธ
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 7
แบบทดสอบวันสำคัญทางพุทธศาสนา
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 8
แบบทดสอบการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
ฉบับที่ 1
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 9
แบบทดสอบศาสนาพรหมณ์-ฮินดู
ฉบับที่ 1
1
2
3
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 10
แบบทดสอบศาสนาคริสต์
ฉบับที่ 1
1
2
3
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 11
แบบทดสอบศาสนาอิสลาม
ฉบับที่ 1
1
2
3
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
บทที่ 12
แบบทดสอบศาสนาซิกข์
ฉบับที่ 1
1
2
3
4
 
ฉบับที่ 2
1
2
3
4
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th