ภูมิประเทศ
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ภูมิประเทศ
land

ลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง เป็นแผ่นดินที่เกิดมานาน มีภูเขาไม่มาก เป็นภูเขา เตี้ยๆ ผ่านการสึกกร่อนมานาน ลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลียแบ่งเป็น 3 เขตใหญ่ๆ ได้แก่
1. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
2. เขตที่ราบภาคกลาง
3. เขตเทือกเขาภาคตะวันออก

1. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก มีพื้นที่มากกว่าครึ่งทวีป มีความสูงทางตะวันตกและลาดเทไป ตะวันออก มีเทือกเขาแทรกเป็นตอนๆ มีภูมิประเทศที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบทะเลทรายหลายแห่งได้แก่ ทะเลทรายเกรตแซนดี ทะเลทรายกิบสัน และ ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย
2. เขตที่ราบภาคกลาง เป็นเขตที่มีการนำน้ำบาดาลออกมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ประกอบด้วยที่ราบใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่
           1. ที่ราบนัลลาบอร์ (Nullabor Plain) โดยคำว่า “นัลลาบอร์” เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า ไม่มีต้นไม้อยู่เลยนอกจากนี้ภายในที่ราบผืนนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีแม่น้ำสายใดไหลผ่าน ยิ่งเมื่อพิจารณาปริมาณน้ำฝนทั้งปีซึ่งมีเพียง 100-250 มิลลิเมตรเท่านั้นมาประกอบด้วยแล้วแสดงให้เห็นว่าที่ราบบริเวณนี้มีความแห้งแล้งทุรกันดารค่อนข้างมาก และการที่ที่ราบนัลลาบอร์อยู่ติดต่อกับอ่าวเกรตออสเตรเลียน อาจจะเรียกที่ราบผืนนี้ว่า “ที่ราบย่านอ่าวเกรตออสเตรเลียน”
           2. ที่ราบลุ่มน้ำดาร์ลิง-เมอร์เรย์ (Murray and Darlling Basin) เป็นที่ราบที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ถือเป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย แม่น้ำสายยาวที่สุดในทวีปคือ แม่น้ำดาร์ลิงเป็นที่ราบผืนใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 1 ล้านตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์เรย์และสาขาเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลหล่อเลี้ยงที่ราบผืนนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ
           3. ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ (Lake Ayre Basin ) ทะเลสาบแอร์เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีป เมื่อพิจารณาโดยรวมถือเป็นเขตที่ค่อนข้าง แห้งแล้งปรากฏทะเลทรายอยู่ 2 แห่งภายในพื้นที่ของที่ราบแห่งนี้ ได้แก่ ทะเลทรายซิมป์สัน และทะเลทรายสจ๊วต
           4. ที่ราบรอบอ่าวคาร์เปนตาเรีย (Gulf of Carpentaria Plain) อยู่ทางเหนือของประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆ โดยมีแนวเขาเซลวินวางตัวขวางแยกออกจากที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ ที่ราบผืนนิ้วางตัวขนานไปกับแนวชายฝั่งโดยจะมีระดับสูงมากขึ้นเมื่อมีระยะทางลึกเข้ามาในแผ่นดิน
3. เขตเทือกเขาภาคตะวันออก เทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาเกรตดิไวดิงวางตัวขนานกับชายฝั่งด้าน ตะวันออก จากเหนือจรดใต้ บริเวณที่มีความสูงมากอยู่ทางตอนใต้ มีชื่อว่า ภูเขาแอลป์ออสเตรเลีย มียอดเขาสูงสุดของทวีป คือ ยอดเขาคอสซิอัสโก แนวเทือกเขานี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเมอร์เรย์ และแม่น้ำดาร์ลิง


Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th