การปกครอง
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
การปกครอง
politic

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง
ส่วนใหญ่เอามาจากประเทศเมืองแม่ ได้แก่
1. การปกครองแบบรัฐสภา ประมุขของรัฐสภาเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภา รัฐสภาเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ถ้าสภาไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารต้องลาออก
ประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐสภา คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แกมเบีย ฯลฯ
2. การปกครองแบบประธานาธิบดี แยกอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการออกจากกันอย่างเด็ดขาด ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดี สมาชิกสภาสูง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ประเทศที่มีการปกครองแบบประธานาธิบดี คือ ไลบีเรีย ฯลฯ
3. การปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งสภา ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ประชาชนเลือกประธานาธิบดี และประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีส่วนร่วมใช้อำนาจบริหารโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบฝ่ายสภานิติบัญญัติ ส่านประธานาธิบดีมีอำนาจบริหารอย่างแท้จริง
ประเทศที่มีการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งสภา คือ จีบูตี กาบอง ฯลฯ
4. การปกครองกึ่งเผด็จการ อาจมีการเลือกตั้ง และใช้ระบบรัฐสภา แต่อำนาจบริหารจะตกอยู่ที่บุคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ประเทศที่มีการปกครองแบบกึ่งเผด็จการ คือ กินีบิสเซา ฯลฯ
ตำแหน่งประมุขประเทศ
ประเทศส่วนใหญ่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่ โมร็อกโค เลโซโธ มาริเซียส ฯลฯ


Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile