รัฐบาล
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
การปกครอง
politic
การปกครองแบบรัฐบาลเดียว
การปกครองแบบรัฐบาลรวม
ประเทศที่มีรัฐบาลกลางเพียงคณะเดียว ทำหน้าที่บริหารประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สวีเดน อิตาลี สเปน โปรตุเกส สาธารณรัฐเฮเลนนิก ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ประเทศที่มีรัฐบาลบริหารประเทศเป็น 2 ระดับ คือรัฐบาลกลาง และรัฐบาลของรัฐ รัฐบาลกลางทำหน้าที่บริหารประเทศโดยรวม ส่วนรัฐบาลของรัฐทำหน้าที่บริหารปกครองดูแลภายในมลรัฐ หรือภายในท้องถิ่นจำนวนรัฐบาลของรัฐขึ้นอยู่กับจำนวนมลรัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศ การปกครองแบบนี้เรียกอีกอย่างว่า การปกครองแบบสหพันธรัฐ ในทวีปยุโรปที่มีการปกครองแบบนี้ ได้แก่ สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
ตำแหน่งประมุขของประเทศ
ประธานาธิบดี เป็นตำแหน่งประมุขของประเทศที่ปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ อาทิ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐโรมาเนีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐ
กษัตริย์ เป็นตำแหน่งประมุขของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุข มักมีชื่อเรียก ประเทศด้วยคำนำหน้าว่า ราชอาณาจักร อาทิ ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักร เดนมาร์ก ราชอาณาจักรสเปน สหราชอาณาจักร
อื่น ๆ

มีลักษณะตำแหน่งคล้ายกษัตริย์แต่เรียกเป็นอย่างอื่น อาทิ
1. เจ้าชาย Prince ใช้เรียกในประเทศลิกเตนสไตน์ โมนาโค อันดอร์รา
2. แกรนด์ ดุ๊ก Grand Duke ใช้เรียก ในประเทศลักเซมเบิร์ก
3. ผู้สำเร็จราชการ Regent ใช้เรียกในประเทศ ซานมารีโน

 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile