Europe_6_religion
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ศาสนา
religion     
การนับถือศาสนาคริสต์ของชาวยุโรปนิกายต่างๆ ดังนี้

คริสต์ศาสนาแบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ คือ
     1. นิกายโรมันคาทอลิก ยึดถือความเชื่อดั้งเดิมว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาสากล ปฏิบัติตามคำสอนและประเพณีดั้งเดิมตามแบบอย่างพระเยซูโดยเคร่งครัด มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงวาติกัน ประเทศอิตาลี
         นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนาของผู้ใช้ภาษาละติน ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส อิตาลี ออสเตรีย สาธารณรัฐเชก สาธารณรัฐสโลวัก โปแลนด์
     2. นิกายออร์โธดอกซ์ เป็นนิกายที่แยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิก ด้วยเหตุผลทางการเมือง โดยไม่ยองรับอำนาจสันตปาปา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11
         การนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ แพร่หลายอยู่ในยุโรปตะวันออก ประเทศที่อยู่ในกลุ่มคาบสมุทรบอลข่าน เช่น กรีซ รัสเซีย เป็นต้น
     3. นิกายโปรแตสแตนท์ เป็นนิกายที่แยกออกจากนิกายโรมันคาทอลิก ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 นำโดย มาตินลูเธอร์ พระบาทหลวงชาวเยอรมัน โดยการปฏิเสธการผูกขาดการตีความหมายหรือ วางหลักศาสนาแต่ผู้เดียวของสันตปาปา ให้ยึดถือพระคัมภีร์เป็นหลัก ปฏิเสธศีลแก้บาปถือว่าคริสต์ทุกคนเป็นพระเป็นผู้แทนพระเยซูเท่าเทียมกัน และไม่ยกย่องบูชาพระนางมาเรีย โยเซฟและนักบุญทั้งหลาย รวมทั้งรูปเคารพใด ๆ นอกจากไม้กางเขน
         นิกายโปรเตสแตนท์ ได้แก่ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ เอสโทเนีย แลตเวีย เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile