ภูมิอากาศแบบทุนดรา
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ

ภูมิอากาศ

climate
ภูมิอากาศ Climate
1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง

1. Icecap climate
2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  2. Tundra climate
3. ภูมิอากาศแบบไทกา
3. Taiga climate
4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร 4. Marine westcoast climate
5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
5. Humid continental climate
6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 6. Humid subtropical climate
7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
7. Mediterranean climate
8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย 8. Semidesert climate
9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
9. Desert climate
10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 10. Tropical grassland climate
11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
11. Tropical rainforest climate
12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง 12. Mountain climate
ภูมิอากาศแบบทุนดรา Tundra climate สัญลักษณ์ ET

      2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา Tundra climate หรือ ภูมิอากาศแบบอาร์กติก Arctic climate ลักษณะอากาศของเขตนี้ ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นประมาณ 2-3 เดือน อุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด อุณหภูมิ ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งยาวนานกว่า 6 เดือน ฝนตกน้อย ปริมาณหยาดน้ำฟ้าประมาณ 500 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่ตกในรูปของหิมะ พืชพรรณธรรมชาติได้แก่พวก มอส ตะไคร่น้ำ ไลเคน ส่วนในฤดูร้อนจะมีไม้ดอก ซึ่งเรียกว่า ทุนดราแพรรี จำพวก ต้นอาร์กติกวิลโลว์ อาร์กติกปอบปี เจริญเติบโตในระยะเวลาสั้น ๆ


อาร์กติกมอส์ส
arctic moss

แคริบูมอสส์
caribou moss.

tufted saxifrage
เบียร์เบอร์รี
bearberry
ไลเคน
lichen
อาร์กติกวิลโลว์  arctic willow

ไลเค็น
lichen
pas que flower
pas que flower
 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile