ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ

ภูมิอากาศ

climate
ภูมิอากาศ Climate
1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง

1. Icecap climate
2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  2. Tundra climate
3. ภูมิอากาศแบบไทกา
3. Taiga climate
4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร 4. Marine westcoast climate
5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
5. Humid continental climate
6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 6. Humid subtropical climate
7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
7. Mediterranean climate
8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย 8. Semidesert climate
9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
9. Desert climate
10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 10. Tropical grassland climate
11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
11. Tropical rainforest climate
12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง 12. Mountain climate

ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก tropical rainforest climate

  11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก tropical rainforest climate หรือ ภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ลักษณะอากาศ อุณภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18 องศาสเซลเซียส ฝนตกตลอดทั้งปีไม่มีฤดูแล้ง ฝนตกทุกเดือน ปริมาณนำฝนมากกว่า 2,500 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็น ป่าดงดิบ หรือ ป่าชื้นเขตร้อน ภูมิอากาศแบบนี้จะปรากฏบริเวณละติจูด 10 องศาเหนือถึงละติจูด 10 องศาใต้ อาทิ เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย หมู่เกาะของประเทศอินโนีเซีย ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน ในทวีปอเมริกาใต้ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก ในทวีปแอฟริกา ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลาง ในทวีปอเมริกาเหนือ
 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile