ภูมิอากาศแบบสะวันนา
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ

ภูมิอากาศ

climate
ภูมิอากาศ Climate
1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง

1. Tcecap climate
2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  2. Tundra climate
3. ภูมิอากาศแบบไทกา
3. Taiga climate
4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร 4. Marine westcoast climate
5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
5. Humid continental climate
6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 6. Humid subtorpical climate
7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
7. Mediterranean climate
8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย 8. Semidesert climate
9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
9. Desert climate
10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 10. Tropical grassland climate
11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
11. Tropical rainforest climate
12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง 12. Mountain climate

10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน tropical grassland climate หรือ ภูมิอากาศแบบสะวันนา

 ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน Tropical grassland climateหรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา Sawanna climate หรือภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง
ลักษณะอากาศ อุณภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18 องศาสเซลเซียส มีฤดูแล้งสลับให้เห็นเด่นชัด ฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน ปริมาณนำฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาวอากาศแห้งคล้ายกับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันนอกเฉียงเหนือของประเทศไทย พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าป่าโปรง หรือที่เรียกว่าทุ่งหญ้าเมืองร้อน Sawanna ทุ่งหญ้าสะวันนา จะปรากฏลักษณะอากาศแบบนี้ บริเวณรอบ ๆ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก ทางตะวันตกของเกาะมาร์ดากัสการ์ ในทวีปอัฟริกา ทางตะวันตกของอเมริกากลาง ตอนใต้ของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ในทวีปอเมริกาเหนือ ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย
     
     
 
 
 
 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile