หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บรรณานุกรม
สารบัญ
ประวัติศาสตร์
ราชวงศ์ธนบุรี
ราชวงศ์จักรี
TAKSIN
RAM 1
RAM 2
RAM 3
RAM 4
RAM 5
RAM 6
RAM 7
RAM 8
RAM 9
สาระที่ 4 สาระ ประวัติศาสตร์      มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 
สมัยกรุงสุโขทัย    
สมัยกรุงศรีอยุธยา วิธีการทางประวัติศาสตร์  
สมัยกรุงธนบุรี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป  
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th