หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
 
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
 
วิธีการและความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
หลักฐานประวัติศาสตร์
ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ช่วงเวลา ศักราช
การแบ่งยุคประวัติศาสตร์

การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์แบบสากล
การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์แบบไทย
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐานหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์นำเสนอผลงานความรู้ที่ค้นพบ โดยปราศจากอคติและความลำเอียง
สรุป

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th