หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
Ram 7
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7
1.พระราชประวัติ

รัชกาลที่ 7
2.การปกครอง
3.เศรษฐกิจ
4.ศาสนา  
5.สังคม-การศึกษา  
6.กวีและวรรณกรรม  
7.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
   
   
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ( พ.ศ. 2419 – พ.ศ. 2487 ) มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 – 8) ประสูติเมื่อ 10 มกราคม 2419 มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ใช้นามปากกาว่า น.ม.ส. มาจากคำท้ายของ “รัชนีแจ่มจรัส” เริ่มการศึกษา ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จนอายุ 17 ปีเข้ารับราชการ ถึง พ.ศ. 2440 ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานต่อที่ยุโรป
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ( สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2419 – 2486 )
เป็นบุตรของพระยาไชยสุรินทร์ ( เจียม เทพหัสดิน ณ อยุธยา ) เกิดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2419 เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนบพิตรภิมุข แล้วย้ายไปต่อที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนสุนันทาลัย โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ แล้วรับราชการครู จนถึง พ.ศ. 2439 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ กลับมารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 9 มกราคม พ.ศ. 2441 นาน 26 ปี ต่อมาได้เป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ถึงแก่อนิจกรรม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
ผลงานของท่าน ในนามปากกา ครูเทพ อาทิ บทเพลงกราวกีฬา โคลงกลอนครูเทพ จันทรชิต แม้เมฆดำยังแรขอบน้ำเงิน ยิหวาวิทยุ มีบทละครพูด 4 เรื่อง คือ บ๋อยใหม่ แม่ศรีครัว หมั้นไว้ ตาเงาะ และเรื่องสั้นอีกมายมาย
พระยาศรีสุนทรโวหาร ( ผัน สาลักษณ์ พ.ศ. 2424 – พ.ศ. 2466 )
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2424 เป็นบุตรของพระยาศรีภูริปรีชา (กมล) สมุหพระอาลักษณ์ พระยาศรีสุนทรโวหาร เริ่มศึกษา ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ แล้วบวชอยู่ ณ วัดบวรนิเวศ เมื่อ พ.ศ. 2438 ได้ลาสิขาบทเมื่อ พ.ศ. 2443 เข้าทำงานเป็นเสมียนเอกในกรมราชเลขานุการ และย้ายไปรับราชการเป็นนายอำเภอ ต่อมากลับเข้าทำงานในกรมอาลักษณ์ จนได้เป็นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ ใน พ.ศ. 2459 งานนิพนธ์ที่สำคัญคือ อิลราชคำฉันท์
นายชิต บุรทัต ( พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2485 )
ผลงานชิ้นเอกคือ สามัคคีเภทคำฉันท์
พระยาอุปกิตศิลปะสาร ( นิ่ม กาญจนาชีวะ ( พ.ศ. 2422 – พ.ศ. 2484 ) เจ้าของนามปากกา อ.น.ก. ( อ = อุปกิตศิลปสาร , น = นิ่ม , ก = กาญจนาชีวะ) พระยาอุปกิตศิลปะสาร เกิดเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2422 ถึงแก่กรรม เมื่อ 19 พฤษภาคม พ .ศ. 2484 วรรณกรรมของท่าน มีมากมายมีทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และความเรียงแบบร้อยแก้ว วรรณกรรมที่สำคัญเรื่องหนึ่ง คือ สงครามภารตคำกลอน แต่งเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2470 (สมัยรัชกาลที่ 7)
พระสารประเสริฐ ( ตรี นาคะประทีป พ.ศ. 2432 – พ.ศ. 2488 )
พระสารประเสริฐ เกิดเมื่อ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 เริ่มศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบ อายุ 17 ปีได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาเล่าเรียน จนได้รับรางวัลจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ผลงานการประพันธ์ ส่วนมากเขียนร่วมกับผู้อื่น อาทิ มีผลงานร่วมกับพระยาอนุมานราชธน ในนามปากกา “เสถียรโกเศศและนาคะประทีป” พระสารประเสริฐเริ่มเข้ารับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำกรมตำรา กระทรวงกลาโหม ใน พ.ศ. 2465 และย้ายมาประจำกรมตำรา กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงแก่กรรมเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ผลงานที่สำคัญที่ทำร่วมกับพระยาอนุมานราชธน คือ กามนิต ทศมนตรี หิโตประเทศ นิยายเบงคลี ได้รับประกาศนียบัตรของวรรณคดีสโมสร กถาสริตสาคร ปาชาหรือนิยายมากเรื่องฟอลคอน (เจ้าพระยาวิชาเยนทร์) โลกนิติไตรพากย์ ธรรมนิติ บันเทิงทศวาร คนมีประโยชน์ เรื่องเหล่านี้ แม้ว่าจะแปลมาจากภาษาอื่น แต่ทำนองการเขียนภาษาไทยดีมาก เป็นการขยายขอบเจต ความคิด ความรู้ในทางวรรณคดีให้กว้างขวางออกไป
พระยาอนุมานราชธน ( ยง เสถียรโกเศศ พ.ศ. 2431 – พ.ศ. 2512 )
ศาสตราจารย์อนุมานราชธน เกิดเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 เป็นบุตรของนายหลี นางเฮียะ ได้รับพระราชทาน นามสกุลว่า เสถียรโกเศศ เริ่มการศึกษาจนจบชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2447 จากนั้นได้ศึกษาด้วยตนเอง เริ่มทำงานโดยรับราชการในกรมศุลกากร แต่สนใจทางด้านการประพันธ์จึงศึกษาค้นคว้าทางด้านภาษา ทำงานในกรมศุลการกร จนได้เป็นผู้ช่วยอธิบดี แล้วลาออกมาทำงานในกรมศิลปากร ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ผลงานของท่าน เช่นช่วยพระยาอุปกิตศิลปะสาร ในการแต่ง บทดอกสร้อยเรื่อง
รำพึงในป่าช้า
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile