หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
วันธรรมสวนะ
วันพระ หรือวันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมฟังธรรมถือศีล ของชาวพุทธตรงกับวันทางจันทรคติ ในหนึ่งเดือนจะมี 4 วัน ได้แก่
วันขึ้น 8 ค่ำ
วันขึ้น 15 ค่ำ
วันแรม 8 ค่ำ
วันแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน(หรือวันแรม 14 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด) 
วันโกน คือ วันขึ้น 7 ค่ำ วันขึ้น 14 ค่ำ และวันแรม 7 ค่ำกับ 14 ค่ำ ของทุกเดือน (หรือ วันแรม 13 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด)ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วัน
ประวัติความเป็นมา
        ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่ เขาคิชกูฏ ใกล้กรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลว่า นักบวชในศาสนาอื่น มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในศาสนาของเขา แต่พระพุทธศาสนานั้นยังไม่มี พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนตามคำขอ อนุญาตของพระเจ้าพิมพิสาร และเมื่อศาสานาพุทธ ได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวมาเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ประกอบบุญกุศล และกระทำกิจของสงฆ์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
 ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธในวันธรรมสวนะ
1. ไปทำบุญที่วัดหรือตักบาตรในตอนเช้า รักษาศีล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม
2. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3. ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
4. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด งดเว้นอบายมุข

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th