หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่พระสงฆ์ต่อสังคม

           พระสงฆ์นอกจากจะมีหน้าที่โดยตรงที่กำหนดไว้ในพระธรรมวินัยแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ต่อสังคมอีกด้วย เนื่องจากพระสงฆ์  ต้องอาศัยบุคคลในสังคมที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาอุปถัมภ์ คณะสงฆ์ถึงจะดำรงอยู่ได้ ฉะนั้นพระสงฆ์จึงต้องมีหน้าที่ต่อสังคมดังนี้
1.
เทศนาอบรมสั่งสอนให้บุคคลในสังคมมีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี โดยการนำหลักธรรม มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
2. อุปถัมภ์โรงเรียนที่ตั้งอยู่ ภายในวัด หรือโรงเรียนที่ต้องดูแลเอาใจใส่ ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา หรือจัดหาทุนสร้างโรงเรียนโดยอาศัยผู้มีจิศรัทธานำทรัพย์สินมาบริจาค
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ร่วมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการอบรม ฝึกสมาธิ ทั้งแบบสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th