หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ทิศเบื้องบน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ทิศ 6 หลักธรรมที่สอนให้เราปฏิบัติต่อบุคคลรอบด้าน
5. ทิศเบื้องบน หมายถึง การปฏิบัติต่อกันระหว่าง ฆราวาส และ สมณะ
หน้าที่ของฆราวาสพึงปฏิบัติต่อสมณะ
หน้าที่ของสมณะพึงปฏิบัติต่อฆราวาส
1. ช่วยเหลือท่าด้วยเมตตา
2. ใช้วาจาอย่างสุภาพ
3. ระลึกถึงด้วยความเคารพ
4. ต้อนรับด้วยไมตรี
5. ให้อามิสทาน
1. ห้ามมิให้ทำชั่ว
2. ให้ตั้งอยู่ในความดี
3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจ ไม่หน่ายหนี
4. ให้ฟังในสิ่งไม่เคยฟัง
5. บอกทางสวรรค์ให้ จุดหมายนำสู่นิพพาน
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th