หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ราชจริยาวัตร 4
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 ราชจริยาวัตร 4
1. สัสสเมธะ ทรงพระปรีชาในทางเกษตร
2. ปุริสเมธะ ทรงพระปรีชาในการปกครองคน
3. สัมมาปาสะ ทรงมีวิธีการที่ดีในการคล้องใจคน
4. วาจาเปยยะ ทรงมีพระวาจาอ่อนหวาน

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th