หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ  
แผนจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
 
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้    
ชื่อ -  นามสกุล นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียน สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ซอย/ถนน /ตำบล/แขวง สุขุมวิท 22 คลองเตย 
อำเภอ/เขต จังหวัด ตลองเตย  กรุงเทพมหานคร10110
สังกัด    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด
(Essential Question)

อิทธิพลเป็นอย่างไร ? 

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
(Unit Question)
ความเจริญของชาวตะวันตกมีผลต่อคนไทยอย่างไรในสมัยรัชกาลที่ 5 ?
คำถามประจำบทเรียน
(Content Question)

ปิยะมหาราชหมายถึงใคร ?

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ        5       คาบเรียน

              นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 ค้นคว้าจากตำราเรียน เว็บไซต์ที่ครูสร้างขึ้น เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอให้เพื่อนโดยแบ่งเนื้อหาตามที่ได้รับมอบ ทำแบบฝึกหัด และตรวจสอบความถูกต้องจากเว็บไซต์ที่ครูผลิตขึ้น ประเมินผล จากการนำเสนอผลงาน การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

   1. สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์
   2. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
    2.1 มาตรฐาน   ส  4.1 
    เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
          มาตรฐาน   ส  4.2 
    เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
          มาตรฐาน   ส  4.3
    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจและดำรงความเป็นไทย
    2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3 คลิกลิงค์
           2.2.1   
           2.2.2   
           2.2.3   
           
   3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
           รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้านการเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ  ศาสนา  ชนชั้นทางสังคม กวีและวรรณกรรม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
   4. จุดประสงค์การเรียนรู้
    4.1 นักเรียนสามารถเล่าประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างย่อ ๆ ได้ ้
    4.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะการปกครองสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
    4.3 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
    4.4 นักเรียนสามารถบอกการฟื้นฟูทำนุบำรุงพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
    4.5 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้
    4.6 นักเรียนสามารถบอกวิธีการเลิกทาส ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้ลักษณะ ชนชั้นทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนไปได้
    4.6 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวรรณกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
    4.7 นักเรียนสามารถบอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได ้
    4.8 นักเรียนสามารถบอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันตก  โดยเน้นเรื่อง การเสียดินแดนให้กับชาติอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้
   5. สาระการเรียนรู้
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถนำพาประเทศชาติ    ให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก  สร้างความเป็นไท ให้ชาวสยามทุกคน โดยประกาศเลิกทาส ประชาชนถวายนาม  พระปิยมหาราช  เป็นยุกแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยในทุกทาง  ปรับปรุงรูปแบบการปกครองประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  พัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์โทรเลข กิจการรถไฟ ทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม กวีและวรรณกรรม เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
   6. เนื้อหาสาระประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5
    6.1 พระราชประวัติ
    6.2 การเมืองการปกครอง
          6.2.1 สมัยมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ( พ.ศ. 2411 – 2416 )
          6.2.2 สมัยเมื่อพระองค์บรรลุนิติภาวะ ( พ.ศ. 2416 – 2453 )
          6.2.3 การปรับปรุงการปกครอง โดยตั้งสภาการแผ่นดิน  รัฐมนตรีสภา  องคมนตรีสภา
          6.2.4 การปกครองส่วนกลาง  ยกเลิกอัครมหาเสนาบดีและจตุสดมภ์ โดยจัดตั้งเป็นกระทรวง
          6.2.5 การปกครองส่วนภูมิภาค ยกเลิก หัวเมือง จัดตั้งเป็น มณฑล เมือง ตำบล หมู่บ้าน ตามลำดับ
    6.3 เศรษฐกิจ
          6.3.1ปรับปรุงการเก็บภาษีอากร ยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร
          6.3.2 ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
          6.3.3 ตั้งงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรก โดยแยกทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ออกจากงบประมาณ  แผ่นดิน
          6.3.4 ตรากฎหมายกวดขันภาษีอากร
          6.3.5 ระเบียบการคลัง โดยแยกการคลังออกจากการต่างประเทศ ( กรมท่า )
          6.3.6 ตั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
          6.3.7 จัดระบบเงินตราใหม่  โดยใช้ 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท
          6.3.8 เริ่มใช้ธนบัตร
          6.3.9 เกิดธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย
          6.3.10 ตราพระราชบัญญัติมาตราฐานทองคำ
    6.4 ศาสนา
          6.4.1 การสร้าง บูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
          6.4.2 ชำระและพิมพ์พระไตรปิฎก
          6.4.3 ตราพระราชบัญญัติลัการะการปกครองสงฆ์
          6.4.4 ทำนุบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม เกิดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฎราชวิทยาลัย
          6.4.5 ได้พระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย
          6.4.6 บำรุงศาสนาอื่น ๆ
    6.5 ลักษณะชนชั้นทางสังคม
    6.6 ระบบศักดินา
    6.7 ทาส
          6.7.1 ประเภทของทาส
          6.7.2 การเลิกทาส
    6.8 กวีและวรรณกรรม
          6.8.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          6.8.2 พระยาศรีสุนทรโวหาร ( น้อย อาจาริยางกูร )
          6.8.3 พระบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ( นามแฝง ประเสริฐอักษร )
          6.8.4 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
    6.9 ศิลปกรรม
          6.9.1 ประติมากรรม  การสร้างพระพุทธชินราชจำลอง  พระพุทธอังคีรส พระสัมพุทธพรรณี
          6.9.2 การหล่อพระบรมรูปกษัตริย์ รัชกาลที่ 1 – 4 ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดร
          6.9.3 การหล่อพระบรมรูปทรงม้า
          6.9.4 นาฏกรรม  ละครพันทาง  ละครดึกดำบรรพ์  ละครร้อง  ละครพูด
          6.9.5 สถาปัตยกรรม แบบตะวันตก   แบบไทย
          6.9.6 จิตรกรรม
    6.10 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
          6.10.1 ไทยกับพม่า
          6.10.2 การเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศส
          6.10.3 การเสียดินแดนให้กับอังกฤษ
   7. กิจกรรมการเรียนรู้ : ขั้นตอนการสอน
    7.1 นักเรียนตอบคำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
           7.1.1 นักเรียนตอบคำถามสร้างพลังคิด
                     ( อิทธิพลเป็นอย่างไร ? )
           7.1.2 นักเรียนตอบคำถามประจำหน่วย
                     ( ความเจริญของชาวตะวันตกมีผลต่อคนไทยอย่างไรในสมัยรัชกาลที่ 5 ? )
           7.1.3 นักเรียนตอบคำถามประจำบทเรียน   
                     ( ปิยะมหาราชหมายถึงใคร ? )
           7.1.4 ทดสอบก่อนเรียน
           7.1.5 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
           
    7.2 ขั้นสอน
            7.2.1 ครูแจกใบความรู้ ให้นักเรียนศึกษา นักเรียนพูด สนทนา ตามกลุ่มที่แบ่งไว้
            7.2.2 นักเรียนกลุ่มที่ 5 นำเสนอประวัติของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
            7.2.3 นักเรียนกลุ่มที่ 6 นำเสนอการรูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
            7.2.4 นักเรียนกลุ่มที่ 7นำเสนอลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
            7.2.5 นักเรียนกลุ่มที่ 8 นำเสนอลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
            7.2.6 นักเรียนกลุ่มที่ 9นำเสนอการทำนุบำรุงด้านศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 5
            7.2.7 นักเรียนกลุ่มที่ 1นำเสนอลักษณะชนชั้นทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5
            7.2.8 นักเรียนกลุ่มที่ 2 นำเสนอกวีและวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5
            7.2.9 นักเรียนกลุ่มที่ 3 นำเสนอ ศิลปกรรม ในสมัยรัชกาลที่ 5
          7.2.10 นักเรียนกลุ่มที่ 4 นำเสนอความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัชกาลที่ 5
          7.2.11 นักเรียนกลุ่มที่ 4 นำเสนอความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5
          7.2.12 ครูสรุปเพิ่มเติมในแต่ละเรื่อง แนะนำให้หาความรู้เพิ่ม นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
          7.2.13 นักเรียนทำแบบทดสอบ     60 ข้อ
     หมายเหตุ  
    นักเรียนบางกลุ่มไม่ต้องนำเสนอ ถ้ามีเนื้อหาซ้ำกับรัชกาลก่อน เช่น ชนชั้นทางสังคม
    นักเรียนสามารถ ตรวจเฉลยแบบฝึกหัดได้ โดยการเปิดเว็บไซต์  หัวข้อ R51คลิกลิงค์
             www.sainampeung.ac.th/chalengsak/index.htm
    หรือ ใช้ โปรแกรม Microsoft Power point ตรวจเฉลยแบบฝึกหัดได้
    การจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   1. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
    8.1 สื่อสิ่งพิมพ์
          8.1.1 ตำราเรียน
          8.1.2 ใบความรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5
    8.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
          http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/index.htm
   2. การประเมินนักเรียน : การวัดผลประเมินผล
    9.1 วิธีวัด
           9.1.1 ทดสอบก่อนเรียน
           9.1.2 สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม
           9.1.3 ตรวจใบงาน – แบบฝึกหัด
           9.1.4 ทดสอบหลังเรียน
    9.2 เครื่องมือวัด
          9.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
          9.2.2 ใบงาน – แบบฝึกหัด
          9.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม
          9.2.4 แบบทดสอบหลังเรียน
    9.3 เกณฑ์การประเมิน
          9.3.1 สังเกตพฤติกรรมมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
          9.3.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ทุกข้อ เป็นคะแนนเก็บ ร้อยละ 5 ของแบบฝึกหัดทั้งหมด
          9.3.3 หักร้อยละ 5 เรื่องการตรงต่อเวลาในแต่ละชิ้นงาน
          9.3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมนำเสนองานที่มอบหมายตามกลุ่มนำเสนอตามตารางที่กำหนดร้อยละ 5  ของ การเรียนทั้งหมด
          9.3.5 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
   3. เก็บคะแนน  
    10.1 การวางแผนและพัฒนางานในคาบเรียน    25   คะแนน
    10.2 ตรวจชิ้นงานกลุ่ม ผลงานการนำเสนอ       50   คะแนน
    10.3 ตรวจแบบฝึกหัด                                  25   คะแนน
    10.4 ทดสอบ                                            100  คะแนน
   4. ผู้สอนบันทึก  :   กิจกรรมเสนอแนะ
    11.1 ผลการสอน
    ……………………………………………………………………………………………………………………
    11.2 ปัญหา / อุปสรรค
    ……………………………………………………………………………………………………………………
    11.3 แนวทางการแก้ปัญหา
    ……………………………………………………………………………………………………………………
    11.4 ข้อเสนอแนะ
    ……………………………………………………………………………………………………………………
                                               
                                                                       นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
                                                                     ( นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ )
                                                                             ตำแหน่ง  ครู คศ. 2  
                                                                             …...…/..……/…..…
   12. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจสอบ /นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)
           ……………………………………………………………………………………………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………………

                              ลงชื่อ .............................................................................
                                      (...........................................................................)  
                                        ตำแหน่ง .............................................................
                                                            ............/........................./............

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th