หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ  
แผนจัดการเรียนรู้สาระศาสนา จริยธรรม
 
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้    
ชื่อ -  นามสกุล นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียน สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ซอย/ถนน /ตำบล/แขวง สุขุมวิท 22 คลองเตย 
อำเภอ/เขต จังหวัด ตลองเตย  กรุงเทพมหานคร10110
สังกัด    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด
(Essential Question)

  ทำไมมนุษย์ต้องอยู่รวมกัน ?

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
(Unit Question)
  การดำเนินชีวิตของเราส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ?
คำถามประจำบทเรียน
(Content Question)
  ครอบครัวคือไร ?
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ        3       คาบเรียน

                  นักเรียนบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัว เล่าถึงหน้าที่ของนักเรียน เมื่ออยู่ที่บ้าน นำข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มานำเสนอ วิเคราะห์ข่าว ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด จะทำอย่างไรถึงจะเกิดผลดี จากข่าว แล้วให้นักเรียนบอกหน้าที่ หรือวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดผลดีต่อตัวเองและสังคมโรงเรียนสายน้ำผึ้ง นักเรียนตอบคำถามท้ายบท


 1. สาระที่ 1 หน้าที่พลเมือง
 2. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
  2.1 มาตรฐาน  ส 2.1
  ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย   ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสันติสุข

  2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3
         2.2.1    ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและบุคคลอื่นที่มีศักยภาพ ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประชาชาติ
         2.2.2    ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ เข้าใจความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครอง ปกป้องตนเองและคนอื่นให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
         2.2.3
  เข้าใจระบบสถาบันทางสังคม เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชนชาติรวมทั้งเปรียบเทียบ
  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  รู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและคุณค่าของความเป็นพลเมืองดีตามแนวประชาธิปไตย

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้
  4.1 นักเรียนสามารถบอกหน้าที่เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านได้
  4.2 นักเรียนสามารถบอกและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีเมื่ออยู่ที่โรงเรียนได้
  4.3
  นักเรียนสามารถบอกและปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมได้ได้
 5. สาระการเรียนรู้
          การศึกษาถึงการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียนและประชากรของประเทศ
 6. เนื้อหาสาระ
  6.1 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
  6.2 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชน
  6.3 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
 7. กิจกรรมการเรียนรู้ : ขั้นตอนการสอน
  7.1 นักเรียนตอบคำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
         7.1.1 นักเรียนตอบคำถามสร้างพลังคิด          ( ทำไมมนุษย์ต้องอยู่รวมกัน ?)
         7.1.2 นักเรียนตอบคำถามประจำหน่วย          (การดำเนินชีวิตของเราส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ?)
         7.1.3 นักเรียนตอบคำถามประจำบทเรียน      (ครอบครัวคือไร ? )
         7.1.4 ทดสอบก่อนเรียน
         7.1.5 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
  7.2 ขั้นสอน
         7.2.1 นักเรียนบอกสมาชิกในครอบครัว- ครูถาม 1 ครอบครัวจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยกี่คนแล้วครูอธิบายเพิ่มเติม  ครอบครัวตามกฎหมาย
         7.2.2 นักเรียนเขียนกิจวัตรประจำวันในหนึ่งสัปดาห์ 
         7.2.3 ให้นักเรียนแต่ละคนบอกว่าทำอะไรบ้างแล้วเขียนขึ้นกระดานดำ มีใครบ้างที่ปฏิบัติเหมือนกัน แล้วถ้านักเรียนไม่อยู่มีผู้ใดทำหน้าที่แทน   แล้วนักเรียนเคยทำหน้าที่แทนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวหรือไม่     นักเรียนช่วยกันบอก-สรุป การปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว      มีผลดีอย่างไร และการทำหน้าที่แทนมีผลดีอย่างไร การกระทำดังกล่าวตรงกับหลักคำสอนทางศาสนาเรื่องใด          ให้นักเรียนหาข่าวอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาคนละ  1 ข่าว         โดยนำมาเสนอในสัปดาห์หน้า
         7.2.4 ครูเดินดูหัวข้อข่าวที่นักเรียนนำมาเสนอ   นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวว่า                          
       
                   -  ข่าวใดที่มีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
                   -  ข่าวใดที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า
                   -  ข่าวใดที่แสดงถึงการอนุรักษ์
                   - ข่าวใดที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
                   -  ข่าวใดเกี่ยวข้องกับการปกครอง
                   -  หรือข่าวที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องใดอีกบ้างนอกจากหัวข้อที่ครูกำหนด

          7.2.5 นักเรียนช่วยกันบอกวิธีแนะนำไม่ให้ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นผลเสียต่อสังคม จากผลสรุปดังกล่าว ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ นักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อให้ตัวนักเรียนและสังคมในโรงเรียนมีความสุข
          7.2.6 น่าจะตั้งสัตย์ปฏิญาณ 
          7.2.7 นักเรียนศึกษาข่าว- อ่านในตำรา  แล้วทำใบงาน    

  7.3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้
 8. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
  8.1 สื่อสิ่งพิมพ์
        8.1.1 ตำราเรียน
        8.1.2 ข่าวจากหนังสือพิมพ์

  8.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
       http://www.sainampeung.ac.th/ch
  alengsak/index.htm
 9. การประเมินนักเรียน : การวัดผลประเมินผล
  9.1 วิธีวัด
         9.1.1 ทดสอบก่อนเรียน
         9.1.2 สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม
         9.1.3 ตรวจใบงาน – แบบฝึกหัด
         9.1.4 ทดสอบหลังเรียน
  9.2 เครื่องมือวัด
        9.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
        9.2.2 ใบงาน – แบบฝึกหัด
        9.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม
        9.2.4 แบบทดสอบหลังเรียน
  9.3 เกณฑ์การประเมิน
        9.3.1 สังเกตพฤติกรรมมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
        9.3.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ทุกข้อ เป็นคะแนนเก็บ ร้อยละ 5 ของแบบฝึกหัดทั้งหมด
        9.3.3 หักร้อยละ 5 เรื่องการตรงต่อเวลาในแต่ละชิ้นงาน
        9.3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมนำเสนองานที่มอบหมายตามกลุ่มนำเสนอตามตารางที่กำหนดร้อยละ 5  ของ การเรียนทั้งหมด
        9.3.5 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
 10. เก็บคะแนน  
  10.1 การวางแผนและพัฒนางานในคาบเรียน    25  คะแนน
  10.2 ตรวจชิ้นงานกลุ่ม ผลงานการนำเสนอ      50  คะแนน
  10.3 ตรวจแบบฝึกหัด                                 25  คะแนน
  10.4 ทดสอบ                                          100  คะแนน
 11. ผู้สอนบันทึก     กิจกรรมเสนอแนะ
  11.1 ผลการสอน
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  11.2 ปัญหา / อุปสรรค
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  11.3 แนวทางการแก้ปัญหา
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  11.4 ข้อเสนอแนะ
  ……………………………………………………………………………………………………………………
                                             
                                                                     นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
                                                                   ( นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ )
                                                                           ตำแหน่ง  ครู คศ. 2  
                                                                                  ……/……………/……
 12. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจสอบ /นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)
          ……………………………………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………………………………

                             ลงชื่อ .............................................................................
                                     (...........................................................................)  
                                       ตำแหน่ง .............................................................
                                                           ............/........................./............

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th