หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ  
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
 
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้    
ชื่อ -  นามสกุล นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียน สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ซอย/ถนน /ตำบล/แขวง สุขุมวิท 22 คลองเตย 
อำเภอ/เขต จังหวัด ตลองเตย  กรุงเทพมหานคร10110
สังกัด    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3

สาระที่  1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน   ส1.1 
เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักในการอยู่รวมกัน
มาตรฐานการเรียนรู้

  1. รู้และข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของศาสนา คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะห์พระจริยวัตรของศาสดา สาวกที่สำคัญของศาสนาต่าง ๆ
  2. สามารถนำหลักธรรมในศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข
  3. รู้และเข้าใจความหมาย ประโยชน์และกระบวนการของการฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาและใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน   ส1.2 
ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานการเรียนรู้

  1. เชื่อมั่นในการทำความดีตามหลักจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
  2. ตระหนักถึงการกระทำความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ความเป็นเหตุเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนำเสนอเป็นทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุ่ม เพื่อน ชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
  3. ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการบริหารจิตและเจริญปัญญาและสามารถปฏิบัติได้

มาตรฐาน   ส1.3 
ประพฤติดี  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ค่านิยมที่ดีงาม และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน  บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข
มาตรฐานการเรียนรู้

  1. รู้และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องและประเทศชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
  2. ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาที่ตนนับถือและร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทางศาสนาด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า
  3. มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปัญญาและนำมาใช้ในการคิดที่ถูกวิธีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th