หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ  
แผนจัดการเรียนรู้สาระศาสนา จริยธรรม
 
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้พุทธสุภาษิต
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้    
ชื่อ -  นามสกุล นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียน สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ซอย/ถนน /ตำบล/แขวง สุขุมวิท 22 คลองเตย 
อำเภอ/เขต จังหวัด ตลองเตย  กรุงเทพมหานคร10110
สังกัด    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พุทธสุภาษิต
คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด
(Essential Question)

  ทำอย่างไรจะเกิดสันติสุข ?

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
(Unit Question)
  พุทธสุภาษิตมีอิทธิพลต่อชาวพุทธหรือไม่อย่างไร ?
คำถามประจำบทเรียน
(Content Question)
  สุสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ     หมายความว่าอะไร ?
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ        8       คาบเรียน

           นักเรียนศึกษาพุทธสุภาษิตในบทเรียน แต่ละคนค้นคว้าหาสุภาษิตอื่นที่นักเรียนชอบ แปลและบอกความหมาย
พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน บันทึกสุภาษิตที่ฟังจากเพื่อนที่นักเรียนสนใจ คิดที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนตอบคำถามท้ายบท

  1. สาระที่ 1 ศาสนา-จริยธรรม
  2. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
   2.1 มาตรฐาน  ส 1.1
   เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
   และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักในการอยู่รวมกัน
         มาตรฐาน   ส1.2 
   ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
         มาตรฐาน   ส1.3 
   ประพฤติดี  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือค่านิยมที่ดีงาม
   และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน  บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข
   2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3คลิกลิงค์
          2.2.1   
          2.2.2   
          2.2.3 
  3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   วิเคราะห์วิธีปฏิบัติตนตามพุทธสุภาษิต

  4. จุดประสงค์การเรียนรู้
   4.1นักเรียนสามารถบอกและแปลพุทธสุภาษิตในบทเรียนได้
   4.2 นักเรียนสามารถยกตัวอย่าง บอกและแปล พุทธสุภาษิต ที่ไม่มีในบทเรียนได้อย่างน้อย 1 พุทธสุภาษิต
   4.3 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบพุทธสุภาษิตของนักเรียนกับเพื่อนว่าสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือ
   นำมาเป็นหลักในการเรียนได้
  5. สาระการเรียนรู้
           การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หลักธรรม
   ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะปรากฏในหลายรูปแบบ มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่มากมาย ทั้งคำสอนสั้น ๆ
   หรือเป็นเรื่องราวหรือเป็นสำนวน ที่เรียกว่า พุทธสุภาษิต ที่แฝงคติธรรมสอนใจง่ายต่อการจำไปปฏิบัติ
  6. เนื้อหาสาระหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
   พุทธศาสนสุภาษิต
   6.1 ปมาโม  มจฺจุโน ปทํ  = ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
   6.2 อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย = ชนะตนนั่นแลดี
   6.3 สุสูสํ ลภเต  ปัญฺญํ     = ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
   6.4 ธมฺมจารี สุขํ เสติ       = ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
   6.5 พุทธสุภาษิตอื่น ที่นักเรียนนำมาเสนอ

  7. กิจกรรมการเรียนรู้ : ขั้นตอนการสอน
   7.1 นักเรียนตอบคำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
          7.1.1 นักเรียนตอบคำถามสร้างพลังคิด            ( ทำอย่างไรจะเกิดสันติสุข ?)
          7.1.2 นักเรียนตอบคำถามประจำหน่วย             ( พุทธสุภาษิตมีอิทธิพลต่อชาวพุทธหรือไม่อย่างไร ?)
          7.1.3 นักเรียนตอบคำถามประจำบทเรียน         (สุสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ     หมายความว่าอะไร ? )
           7.1.4 ทดสอบก่อนเรียน
          7.1.5 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
   7.2 ขั้นสอน
          7.2.1 นักเรียนแต่ละคนศึกษาพุทธสุภาษิตที่มีอยู่ในบทเรียน              
          7.2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนไปค้นคว้าหาพุทธสุภาษิตอื่น ๆ คนละ 1 สุภาษิต         
          7.2.3 พร้อมบอกความหมายและวิธีนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือนำมาเป็นหลักในการเรียนโดยไม่ให้ซ้ำกัน
          7.2.4 ให้นักเรียนแต่ละคนไปจองพุทธสุภาษิตของตนเองต่อฝ่ายวิชาการห้องเรียน           
          7.2.5 ครูสุ่มตัวอย่างให้นักเรียน  นำเสนอ 10- 15 คน โดยแต่ละคนใช้เวลา 3 นาที 
          7.2.6 นักเรียนบันทึก ข้อดีหรือประโยชน์ของสุภาษิต ที่นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
          7.2.7 นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

  8. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
   8.1 สื่อสิ่งพิมพ์
         8.1.1 ตำราเรียน
         8.1.2 แบบฝึกหัดพุทธสุภาษิต
   8.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
        http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/index.htm
  9. การประเมินนักเรียน : การวัดผลประเมินผล
   9.1 วิธีวัด
          9.1.1 ทดสอบก่อนเรียน
          9.1.2 สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม
          9.1.3 ตรวจใบงาน – แบบฝึกหัด
          9.1.4 ทดสอบหลังเรียน
   9.2 เครื่องมือวัด
         9.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
         9.2.2 ใบงาน – แบบฝึกหัด
         9.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม
         9.2.4 แบบทดสอบหลังเรียน
   9.3 เกณฑ์การประเมิน
         9.3.1 สังเกตพฤติกรรมมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
         9.3.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ทุกข้อ เป็นคะแนนเก็บ ร้อยละ 5 ของแบบฝึกหัดทั้งหมด
         9.3.3 หักร้อยละ 5 เรื่องการตรงต่อเวลาในแต่ละชิ้นงาน
         9.3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมนำเสนองานที่มอบหมายตามกลุ่มนำเสนอตามตารางที่กำหนดร้อยละ 5  ของ การเรียนทั้งหมด
         9.3.5 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
  10. เก็บคะแนน  
   10.1 การวางแผนและพัฒนางานในคาบเรียน    25  คะแนน
   10.2 ตรวจชิ้นงานกลุ่ม ผลงานการนำเสนอ      50  คะแนน
   10.3 ตรวจแบบฝึกหัด                                 25  คะแนน
   10.4 ทดสอบ                                          100  คะแนน
  11. ผู้สอนบันทึก     กิจกรรมเสนอแนะ
   11.1 ผลการสอน
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   11.2 ปัญหา / อุปสรรค
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   11.3 แนวทางการแก้ปัญหา
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   11.4 ข้อเสนอแนะ
   ……………………………………………………………………………………………………………………
                                              
                                                                      นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
                                                                    ( นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ )
                                                                            ตำแหน่ง  ครู คศ. 2  
                                                                                   ……/……………/……
  12. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจสอบ /นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)
           ……………………………………………………………………………………………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………………

                              ลงชื่อ .............................................................................
                                      (...........................................................................)  
                                        ตำแหน่ง .............................................................
                                                            ............/........................./............

   

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th