หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ  
แผนจัดการเรียนรู้สาระศาสนา จริยธรรม
 
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้    
ชื่อ -  นามสกุล นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียน สายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ซอย/ถนน /ตำบล/แขวง สุขุมวิท 22 คลองเตย 
อำเภอ/เขต จังหวัด ตลองเตย  กรุงเทพมหานคร10110
สังกัด    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด
(Essential Question)

  ทำไมต้องบริหาร ?

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
(Unit Question)
  การฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไร ?
คำถามประจำบทเรียน
(Content Question)
  อานาปานสติหมายถึงอะไร ?
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ        3       คาบเรียน

           นักเรียนฝึกการบริหารจิตตามหลักอานาปานสติ และการเจริญปัญญาโดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ นักเรียนตอบคำถามท้ายบท


  1. สาระที่ 1 ศาสนา-จริยธรรม
  2. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
   2.1 มาตรฐาน  ส 1.1
   เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
   และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักในการอยู่รวมกัน
         มาตรฐาน   ส1.2 
   ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
         มาตรฐาน   ส1.3 
   ประพฤติดี  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือค่านิยมที่ดีงาม และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน  บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุข
   2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3คลิกลิงค์
          2.2.1   
          2.2.2   
          2.2.3 
  3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   รู้และเข้าใจหลักการบริหารจิตแบบอานาปานสติและการการเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ

  4. จุดประสงค์การเรียนรู้
   4.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติได้
   4.2 นักเรียนสามารถบอก วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการได้อย่างน้อย 1  เรื่อง
   4.3 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการว่าสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต หรือนำมาเป็นหลักในการเรียนได้

  5. สาระการเรียนรู้
           การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะปรากฏในหลายรูปแบบ มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่มากมาย
  6. เนื้อหาสาระ
   6.1 การบริหารจิต
          6.1.1 วิธีการปฏิบัติ
          6.1.2 ประโยชน์ของการบริหารจิต
          6.1.3 การบริหารจิตแบบอานาปานสติ  1 ในอนุสสติ 10
   6.2 การเจริญปัญญาโดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
          6.2.1 คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
          6.2.2 คิดแบบคุณโทษและทางออก
          6.2.3 คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
          6.2.4 คิดแบบอรรถสัมพันธ์
          6.2.5 คิดแบบแก้ปัญหา
          6.2.6 คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
          6.2.7 คิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม
          6.2.8 คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
          6.2.9 คิดแบบอยู่ในปัจจุบัน
          6.2.10 คิดแบบแยกแยะประเด็น

  7. กิจกรรมการเรียนรู้ : ขั้นตอนการสอน
   7.1 นักเรียนตอบคำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
          7.1.1 นักเรียนตอบคำถามสร้างพลังคิด          ( ทำไมต้องบริหาร ?)
          7.1.2 นักเรียนตอบคำถามประจำหน่วย          ( การฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไร?)
          7.1.3 นักเรียนตอบคำถามประจำบทเรียน      ( อานาปานสติหมายถึงอะไร ? )
          7.1.4 ทดสอบก่อนเรียน
          7.1.5 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
   7.2 ขั้นสอน
          7.2.1  นักเรียนแต่ละคนศึกษาวิธีการบริหารจิตที่มีอยู่ในบทเรียน  แล้วครูเป็นผู้ควบคุมการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติโดยให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกัน
          7.2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาวิธีการเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ
          7.2.3 ครูสุ่มตัวอย่างให้นักเรียน  นำเสนอ 5 -10 คน โดยแต่ละคนใช้เวลา 4 นาที
          7.2.4 นักเรียนบันทึก ข้อดีหรือประโยชน์ของการเจริญปัญญา ที่นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้                       
   7.3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้
  8. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
   8.1 สื่อสิ่งพิมพ์
         8.1.1 ตำราเรียน
         8.1.2 แบบฝึกหัดการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
   8.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
        http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/index.htm
  9. การประเมินนักเรียน : การวัดผลประเมินผล
   9.1 วิธีวัด
          9.1.1 ทดสอบก่อนเรียน
          9.1.2 สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม
          9.1.3 ตรวจใบงาน – แบบฝึกหัด
          9.1.4 ทดสอบหลังเรียน
   9.2 เครื่องมือวัด
         9.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
         9.2.2 ใบงาน – แบบฝึกหัด
         9.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม
         9.2.4 แบบทดสอบหลังเรียน
   9.3 เกณฑ์การประเมิน
         9.3.1 สังเกตพฤติกรรมมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
         9.3.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ทุกข้อ เป็นคะแนนเก็บ ร้อยละ 5 ของแบบฝึกหัดทั้งหมด
         9.3.3 หักร้อยละ 5 เรื่องการตรงต่อเวลาในแต่ละชิ้นงาน
         9.3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมนำเสนองานที่มอบหมายตามกลุ่มนำเสนอตามตารางที่กำหนดร้อยละ 5  ของ การเรียนทั้งหมด
         9.3.5 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
  10. เก็บคะแนน  
   10.1 การวางแผนและพัฒนางานในคาบเรียน    25  คะแนน
   10.2 ตรวจชิ้นงานกลุ่ม ผลงานการนำเสนอ      50  คะแนน
   10.3 ตรวจแบบฝึกหัด                                 25  คะแนน
   10.4 ทดสอบ                                          100  คะแนน
  11. ผู้สอนบันทึก     กิจกรรมเสนอแนะ
   11.1 ผลการสอน
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   11.2 ปัญหา / อุปสรรค
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   11.3 แนวทางการแก้ปัญหา
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   11.4 ข้อเสนอแนะ
   ……………………………………………………………………………………………………………………
                                              
                                                                      นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ
                                                                    ( นายชะเลงศักดิ์  เชื้ออรวรรณ )
                                                                            ตำแหน่ง  ครู คศ. 2  
                                                                                   ……/……………/……
  12. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจสอบ /นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)
           ……………………………………………………………………………………………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………………

                              ลงชื่อ .............................................................................
                                      (...........................................................................)  
                                        ตำแหน่ง .............................................................
                                                            ............/........................./............

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th