หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
หน่วยที่ 5
บทที่ 6

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         รู้และเข้าใจลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร ภาษา ศาสนา การปกครอง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของทวีปแอฟริกาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร ภาษา ศาสนา การปกครอง ของทวีปแอฟริกาได้
  2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร ภาษา ศาสนา การปกครอง ของประเทศในทวีปแอฟริกาได้
  3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างความเหมือนและความแตกต่างด้านลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร ภาษา ศาสนา การปกครอง ของประเทศในทวีปแอฟริกาได้
  4. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร ภาษา ศาสนา การปกครอง ของประเทศในทวีปแอฟริกาได้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
  5. นักเรียนสามารถอภิปรายว่าถ้าลักษณะทางกายภาพของประเทศเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นกับ เศรษฐกิจ ประชากร  ภาษา ศาสนา การปกครองของประเทศในทวีปแอฟริกา หรือไม่ อย่างไร
  6. นักเรียนประเมินคุณค่าว่าเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาแล้วได้ประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินชีวิต
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th