หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
 1. แผนที่ที่สมบูรณ์จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้
  1. ชื่อแผนที่ ( map  name )
  2. ขอบระวางแผนที่    ( border )
  3. ทิศทาง       ( direction )
  4. พิกัด           ( coordinate )
  5. มาตราส่วน     ( map  scale )
  6. ชื่อภูมิศาสตร์    ( geographic  name )
  7. สัญลักษณ์       ( symbol )
  8. คำอธิบายสัญลักษณ์ ( legend )
  9. ศัพทานุกรม   ( glossary )
 2. มาตราส่วนที่นิยมใช้มี 3 ชนิดดังนี้
  1. มาตราส่วนคำพูด   ( verbal  scale )
  2. มาตราส่วนเส้น, มาตราส่วนรูปแท่ง  ( graphic  scale , bar scale)
  3. มาตราส่วนเศษส่วน ( representative  fraction )
 3. สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. สัญลักษณ์ที่เป็นจุด  ( point  symbol )
  2. สัญลักษณ์ที่เป็นเส้น ( line  symbol )
  3. สั้ญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ , รูปหลายเหลี่ยม ( area  symbol, polygon )
 4. สี  color ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ มาตรฐานในแผนที่ มี 5 สี ดังนี้
  4.1 สีดำ        black ใช้แทน สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมู่บ้าน  วัด โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้สีดำแทนเส้นกริดและเลขกำกับเส้นกริด
  4.2 สีแดง      red     ใช้แทน ถนนและรายละเอียดพิเศษอื่น ๆ
  4.3 สีน้ำเงิน   blue   ใช้แทน บริเวณที่เป็นน้ำ เช่นแม่น้ำ  ลำคลอง บึง ทะเล ทะเลสาบมหาสมุทร
  4.4 สีน้ำตาล  brownใช้แทน ความสูง เช้นเส้นชั้นความสูง เลขกำกับเส้นชั้นความสูง
  4.5 สีเขียว     green  ใช้แทน พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร
 5. การบอกระดับความสูงของภูมิประเทศ ( topography) ใช้ระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือ รทก. (msl) เป็นเกณฑ์กำหนดความสูง แผนที่แสดงระดับความสูงนิยมแสดงแตกต่างกัน 4 รูปแบบดังนี้
  5.1 เส้นชั้นความสูง  contour  line คือ เส้นที่ลากผ่านภูมิประเทศบริเวณที่มีระดับความสูงเท่ากันและมีตัวเลขกำกับค่าของเส้นชั้นความสูงนั้น ๆ
  5.2 แถบสีแสดงความสูง layer-tinting คือ การใช้แถบสีจำแนกความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ ทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ
  5.3 เส้นลายขวานสับ หรือเส้นลาดเขา  hachure  คือ เส้นขีดสั้น ๆ เรียงกันตามทิศทางลาดของพื้นดิน เพื่อแสดงรูปทรงของภูมิประเทศนั้น ถ้าเป็นภูมิประเทศที่ลาดชัน สัญลักษณ์ ในแผนที่ภูมิประเทศ จะแสดงด้วยเส้นขีดสั้น หนาและชิดกัน แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเทจะแสดงด้วยเส้นขีดยาว บางและห่างกัน
  5.4 การแรเงา  shading คือ เป็นการแสดงความสูงของพื้นที่หยาบ ๆ โดยเขียนหรือแรเงาพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นภาพสามมิติหรือมีทรวดทรง
 6. ภูมิประเทศเป็นพื้นดิน ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ดังนี้
  6.1 ที่ราบต่ำ สีที่ใช้ คือ เขียวแก่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 – 200 เมตร
  6.2 ที่ราบสูง สีที่ใช้ คือ เขียวอ่อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 500 เมตร
  6.3 ที่สูง เนินเขา สีที่ใช้ คือ เหลือง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 – 1,000 เมตร
  6.4 ภูเขา        สีที่ใช้ คือ เหลืองแก่  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000 – 2,000 เมตร
  6.5 ภูเขาสูง   สีที่ใช้ คือ น้ำตาล  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,000 – 3,000 เมตร
  6.6 ภูเขาสูงมาก สีที่ใช้ คือ ม่วง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,000 – 200 เมตร
  6.7 ภูเขามีหิมะปกคลุม สีที่ใช้ คือ ขาว สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มากกว่า5,000 เมตร
 7. ภูมิประเทศเป็นพื้นน้ำ ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ดังนี้
  7.1 ไหล่ทวีป สีที่ใช้ คือ    ฟ้าอ่อน          ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง     0 – 200 เมตร
  7.2 ทะเล       สีที่ใช้ คือ    ฟ้าแก่           ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 4,000 เมตร
  7.3 ทะเลลึก สีที่ใช้ คือ     น้ำเงินอ่อน     ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4,000 – 6,000 เมตร
  7.4 มหาสมุทร สีที่ใช้ คือ น้ำเงินแก่        ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง มากกว่า 6,000 เมตร
 8. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS) จะต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย 16 ดวง เพื่อคำนวณหาค่าพิกัดบนพื้นผิวโลก  ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
  8.1 ส่วนอวกาศ  space segment ได้แก่   ดาวเทียม ซึ่งอยู่บนอวกาศทำหน้าที่ส่งสัญญาณ
  8.2 ส่วนสถานีควบคุม control segment ได้แก่ สถานีภาคพื้นดินที่กระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของโลกทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม
  8.3 ส่วนผู้ใช้ user  segment ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณ หรือเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก  มีหลายขนาดสามารถพกพาไปได้ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณและคำนวณหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th