โรงเรียน | ประวัติโรงเรียน | ข้อมูลโรงเรีัยน | ทำเนียบผู้บริหาร | วิสัยท้ศน์ | บุคลากร | แผนที่ | ติดต่อ


    สถิติผู้เข้าชม

Sainampeung

โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ         โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
19  พฤศจิกายน  2555
เรื่อง ขอให้นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
เรียน ครูประจำชั้นทุกท่าน
                เนื่องจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผลของการดำเนินการทำให้โรงเรียนน้องมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดได้จากการสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับโรงเรียนน้องไว้ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยฟอง   ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
  2. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ หมู่ที่ 4 บ้านเปียงซ้อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โรงเรียนบ้านห้วยฟอง มีการพัฒนาและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ    จึงได้รับโรงเรียนน้องเพิ่มอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์

  1. โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ ตั้งอยู่ที่  132  หมู่ที่ 10  ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
    เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

ปีการศึกษา 2555 นี้ โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ได้จัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ผมในฐานะ   ผู้ประสานงานโครงการ ได้ปรึกษาท่านผู้อำนวยการ ตามที่ได้แจ้งไว้ในการประชุมโรงเรียนครั้งที่ผ่านมา   ว่าจะทำกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนน้อง                                                                       
               นักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ควรมีส่วนร่วมในโครงการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอบริจาคตามศรัทธาของนักเรียน โดยไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง
 

การดำเนินโครงการ

ติดตามข่าวสาร