Copyright 2017 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

บุคลากร

 

 ทำเนียบผู้บริหาร

 photo frameon1

 ผอ.กัญญาพัชญ์  กานต์ภูวนันต์

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

               photo frame02                                                                             photo 001

                              ชื่อ-สกุล                                                                                                 นายสรศักดิ์  แพทย์คดี 

        รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ                                                                  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                          

               photo 002                                                                             photo frame02

               นางสาววินนารัชน์  ชัยวิทยนันต์                                                                                            ชื่อ-สกุล

              รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป                                                                         รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ


บุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

9.งานแนะแนว

10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 11.ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

 

 

 

 

 

f t g m