Copyright 2020 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

บุคลากร

 top 1

 

one1 

นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

               photo frame02                                                                             

                                                                                                                     

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                                                         รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                          

               photo frame02                                                                                

                                                                                                                       

  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m